Haribhaktisaara

ದಾಸವರ್ಯ ಕವಿ ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ

ಶ್ರೀಯರಸ ಗಾಂಗೇಯನುತ ಕೌಂ | ತೇಯ ವಂದಿತಚರಣ ಕಮಲದ | ಳಾಯತಾಂಬಕರೂಪ ಚಿನ್ಮಯ ದೇವಕೀತನಯ ||
ರಾಯ ರಘುಕುಲವರ್ಯ ಭೂಸುರ | ಪ್ರೀಯಸುರಪುರನಿಲಯ ಚೆನ್ನಿಗ | ರಾಯಚತುರೋಪಾಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧ ||

ದೇವದೇವ ಜಗದ್ಭರಿತ ವಸು | ದೇವಸುತ ಜಗದೇಕನಾಥ ರ | ಮಾವಿನೋದಿತ ಸಜ್ಜನಾನತ ನಿಖಿಲ ಗುಣಭರಿತ ||
ಭಾವಜಾರಿಪ್ರಿಯ ನಿರಾಮಯ | ರಾವಣಾಂತಕ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯ | ದೇವ ಅಸುರವಿರೋಧಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨ ||

ಅನುಪಮಿತ ಚಾರಿತ್ರ ಕರುಣಾ | ವನದಿ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಿ ಯೋಗೀ | ಆನಹೃದಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿಗಮನುತ ||
ವನಜನಾಭ ಮುಕುಂದ ಮುರಮ | ರ್ದನ ಜನಾರ್ದನ ತ್ರೈ ಜಗತ್ಪಾ | ವನ ಸುರಾರ್ಚಿತ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩ ||

ಕಮಲಸಂಭವವಿನುತ ವಾಸವ | ನಮಿತ ಮಂಗಳ ಚರಿತ ದುರಿತ | ಕ್ಷಮಿತ ರಾಘವ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಮಯ ||
ಅಮಿತವಿಕ್ರಮ ಭೀಮ ಸೀತಾ | ರಮಣ ವಾಸುಕಿಶಯನ ಖಗವತಿ | ಗಮನ ಕಂಜಜನಯ್ಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪ ||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿಶಯನ ಶಾಂತಾ | ಕಾರಾ ವಿವಿಧವಿಚಾರ ಗೋಪೀ | ಜಾರ ನವನೀತಚೋರ ಚಕ್ರಾಧಾರ ಭವದೂರ ||
ಮಾರಪಿತ ಗುಣಹಾರ ಸರಸಾ | ಕಾರ ರಿಪುಸಂಹಾರ ತುಂಬುರ | ನಾರದಪ್ರಿಯ ವರದ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫ ||

ತಾಮರಸದಳನಯನ ಭಾರ್ಗವ | ರಾಮ ಹಲಧರರಾಮ ದಶರಥ | ರಾಮ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ನಿಸ್ಸೀಮ ||
ಸಾಮಗಾನಪ್ರೇಮ ಕಾಂಚನ | ಧಾಮಧರ ಸುತ್ರಾಮವಿರಚಿತ | ನಾಮ ರವಿಕುಲಸೋಮ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬ ||

ವೇದಗೋಚರ ವೇಣುನಾದವಿ | ನೊದ ಮಂದರಶೈಲಧರ ಮಧು | ಸೂದನಾಚ್ಯುತ ಕಂಸದಾನವರಿಪು ಮಹಾಮಹಿಮ ||
ಯಾದವೇಂದ್ರ ಯಶೋದೆನಂದನ | ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತಿಶಯ ಪ್ರ | ಹ್ಲಾದರಕ್ಷಕ ವರದ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭ ||

ಅಕ್ಷಯಾಶ್ರಿತ ಸುಜನಜನ ಸಂ | ರಕ್ಷಣ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ | ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಕುಟಿಲದಾನವಶಿಕ್ಷ ಕುಮುದಾಕ್ಷ ||
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ದೇವಸಂಕುಲ | ಪಕ್ಷಜಗದಧ್ಯಕ್ಷವರನಿಟಿ | ಲಾಕ್ಷ ಸಖ ಸರ್ವೇಶ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮ ||

ಚಿತ್ರಕೂಟನಿವಾಸ ವಿಶ್ವಾ | ಮಿತ್ರ ಕ್ರತುಸಂರಕ್ಷಕ ರವಿ ಶಶಿ | ನೇತ್ರ ಭವ್ಯಚರಿತ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಾತ್ರ ಸತ್ಪಾತ್ರ ||
ಧಾತ್ರಿಜಾಂತಕ ಕಪಟನಾಟಕ | ಸೂತ್ರ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಫಲ್ಗುಣ | ಮಿತ್ರ ವಾಕ್ಯವಿಚಿತ್ರ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯ ||

ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ದುರಿತತಿಮಿರ ಪ | ತಂಗ ಗರುಡತುರಂಗ ರಿಪುಮದ | ಭಂಗ ಕೀರ್ತಿತರಂಗ ಪುರಹರಸಂಗ ನೀಲಾಂಗ ||
ಅಂಗದಪ್ರಿಯನಂಗಪಿತ ಕಾ | ಳಿಂಗಮರ್ದನ ಅಮಿತಾ ಕರುಣಾ | ಪಾಂಗ ಶ್ರೀನರಸಿಂಗ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೦ ||

ದಾಶರಥಿ ವೈಕುಂಠನಗರಿ ನಿ | ವಾಸ ತ್ರೈಜಗದೀಶ ಪಾಪ ವಿ | ನಾಶ ಪರಮವಿಲಾಸ ಹರಿಸರ್ವೇಶ ದೇವೇಶ ||
ವಾಸುದೇವ ದಿನೇಶ ಶತಸಂ | ಕಾಶ ಯದುಕುಲವಂಶತಿಲಕ ಪ | ರಾಶರಾನತ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೧ ||

ಕುಂದಕುಟ್ಮಲರದನ ಪರಮಾ | ನಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಸನಕ ಸ | ನಂದ ವಂದಿತ ಸಿಂಧುಬಂಧನ ಮಂದರಾದ್ರಿಧರ ||
ಇಂದಿರಾಪತ ವಿಜಯಸಖ ಅರ | ವಿಂದನಾಭ ಪುರಂದರಾರ್ಚಿತ | ನಂದಕುಲ ಮುಕುಂದ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೨ ||

ಬಾಣಬಾಹುಚ್ಛೇದ ರಾವಣ | ಪ್ರಾಣನಾಶನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಪು | ರಾಣಪುರು?ತ್ತಮ ನಿಪುಣ ಅಣುರೇಣು ಪರಿಪೂರ್ಣ ||
ಕ್ಷೆಣಿಪತ ಸುಲಲಿತ ಸುದರ್ಶನ | ಪಾಣಿ ಪಾಂಡವರಾಜಕಾರ್ಯಚ ಧು | ರೀಣ ಜಗನಿರ್ಮಾಲಣ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೩ ||

ನೀಲವರ್ಣ ವಿಶಾಲ ಶುಭಗುಣ ಶೀಲ ಮುನಿಕುಲಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಲೋಲ ರಿಪು ಶಿಶುಪಾಲ ಮಸ್ತಕಶೂಲ ವನಮಾಲ ||
ಮೂಲಕಾರಣ ವಮಲ ಯಾದವ | ಜಾಲಹಿತ ಗೋಪಾಲ ಅಗಣಿತ | ಲೀಲ ಕೋಮಲಕಾಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೪ ||

ನಾಗನಗರಿ ಧರಿತ್ರಿ ಕೋಶ ವಿ | ಭಾಗ ತಂತ್ರ ನಿಯೋಗಗಮನ | ರಾಗ ಪಾಂಡವರಾಜಜಿತ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಿಸ್ಸೀಮ ||
ಯೋಗಗಮ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿ ವಿ?ಧರ | ನಾಗ ಗಾರುಡಮಂತ್ರವಿದ ಭವ | ರೋಗವೈದ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀಮದುತ್ಸಹ ದೇವನುತ ಶ್ರೀ | ರಾಮ ನಿನ್ನಯ ಚರಣಸೇವಕ | ಪ್ರೇಮದಿಂ ಸಾ?ಂಗವೆರಗಿಯೆ ಮಾಳ್ಪೆ ಬಿನ್ನಪವ ||
ಈ ಮಹಿಯೊಳೀವರಿಗೆ ನಾವು ಸು | ಕ್ಷೀಮಿಗಳು ನಿನ್ನಯ ಪದಾಬ್ಜ | ಕ್ಷೇಮವಾರ್ತೆಯನರುಹಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೬ ||

ಈಗಲೀ ಮರ್ಯಾೆದೆಯಲಿ ಶರ | ಣಾಗತರ ಸೇವೆಯೊಳು ಹೊಂಪುಳಿ | ಯಾಗಿ ಬಾಳುವರೇನು ಧನ್ಯರೊ ಹರ ಮಹಾದೇವ ||
ಭೋಗಭಾಗ್ಯವ ಬಯಸಿ ಮುಕ್ತಿಯ | ನೀಗಿ ನಿಮ್ಮನು ಭಜಿಸಲರಿಯದ | ಯೋಗಿಗಳ ಮಾತೇನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೭ ||

ಭಕ್ತಿಸಾರದ ಚರಿತೆಯನು ಹರಿ | ಭಕ್ತರಾಲಿಸುವಂತೆ ರಚಿಸುವೆ | ಯುಕ್ತಿಯಲಿ ಬರೆದೋದಿದವರಿ?ರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಪುದು ||
ಮುಕ್ತಿಗಿದು ನೆಲೆದೋರಿಪುದು ಹರಿ | ಭಕ್ತರನು ಲಾಲಿಪುದು ನಿಜವತಿ | ಭಕ್ತಿಗೊಲಿವಂದದಲಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೮ ||

ನಳಿನಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ | ಕಳೆ ಬೆಳಗುತಿದೆ ಲಹರಿಯಲಿ ಭೂ | ತಳದೊಚ್ಚರಿಯಾದ ನಾಮಾಮೃತ ಸಮುದ್ರದಲಿ ||
ಬಳಸುವರು ಸತ್ಕವಿಗಳಿವರಗ್ಗಳಿಕೆ ಎನಗಿನಿತಿಲ್ಲ ಸನ್ಮತಿ | ಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೯ ||

ಗಿಳಿಯಮರಿಯನು ತಂದು ಪಂಜರ | ದೊಳಗೆ ಪೋಷಿಸಿ ಕಲಿಸಿ ಮೃದು | ನುಡಿಗಳನು ಲಾಲಿಸು ಕೇಳ್ವ ಪರಿಣತರಂತೆ ನೀನೆನಗೆ ||
ತಿಳುಹು ಮತಿಯನು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಮೊಳಗುವಂದದಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಾ | ವಳಿಯ ಪೊಗಳಿಕೆಯಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೦ ||

ಪೊಗಲಳೆವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದ | ಸುಗುಣ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ ಕಥನವ | ನಗಣಿತೋಪಮ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಗಮ್ಯ ನೀನೆಂದು ||
ನಿಗಮತತಿ ಕೈವಾರಿಸುತ ಪದ | ಯುಗವ ಕಾಣದೆ ಬಳಲುತಿದೆ ವಾ | ಸುಕಿಶಯ ಸರ್ವೇಶ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೧ ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯದ ಹಾದಿಯನು ನಾನರಿಯೆ ತರ್ಕದ | ವಾದದಲಿ ಗುರುಹಿರಿಯರರಿಯದ ಮೂಢಮತಿ ಎನಗೆ ||
ಆದಿಮೂರುತಿ ನೀನು ನೆರೆ ಕರುಣೊ | ದಯನು ಹೃದಯಾಂಗಣದಿ ಜ್ಞಾ | ನೋದಯವೆನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೨ ||

ಹರಿವರಿತು ತಾಯ್ತನ್ನ ಶಿಶುವಿಗೆ | ಒಸೆದು ಮೊಲೆ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀ ಪೋ | ಷಿಸದೇ ಬೇರಿನ್ನಾರು ಪೋ?ಕರಾಗಿ ಸಲಹುವರು ||
ಬಸಿರೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಯ | ಪಸರಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನೀನೆಂ | ದುಸುರುತಿವೆ ವೇದಗಳು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೩ ||

ಇಬ್ಬರಣುಗರು ನಿನಗೆ ಅವರೊಳ | ಗೊಬ್ಬಮಗನೀರೇಳು ಲೋಕದ | ಹೆಬ್ಬೆಳೆಸು ಬೆಳೆವಂತೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದವನು ||
ಒಬ್ಬ ಮಗನದ ಬರೆದ ಕರಣಿಕ | ರಿಬ್ಬರೀ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧರು | ಹಬ್ಬಿಸಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೪ ||

ಸಿರಿಯು ಕುಲಸತಿ ಸುತನು ಕಮಲಜ | ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಶಾರದೆ ಸಹೋದರಿ| ಗಿರಿಜೆ ಮೈದುನ ಶಂಕರನು ಸುರರೆಲ್ಲ ಕಿಂಕರರು ||
ನಿರುತ ಮಾಯೆಯು ದಾಸಿ ನಿಜಮಂ | ದಿರವಜಾಂಡವು ಜಂಗಮಸ್ಥಾ | ವರುಕುಟುಂಬಿಗ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೫ ||

ಸಾಗರನ ಮಗಳರಿಯದಂತೆ ಸ | ರಾಗದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತಿಹ ಉ | ದ್ಯೋಗವೇನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲಲೋಕದಲಿ ||
ಭಾಗವತರಾದವರ ಸಲಹುವ | ನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಈ ಭವ | ಸಾಗರದಿ ಮುಳುಗಿಸದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೬ ||

ಹಸ್ತಿವಾಹನನಾದಿಯಾದ ಸ | ಮಸ್ತ ದೇವನಿಕಾಯಾದೊಳಕೆ ಪ್ರ | ಶಸ್ತನಾವನು ನಿನ್ನ ವೋಲ್ ಶರಣಾಗತರ ಪೊರೆದೆ ||
ಹಸ್ತ ಕಲಿತ ಸುದರ್ಶನದೊಳರಿ | ಮಸ್ತಕವನಿಳುಹುವ ಪರಾಪರ | ವಸ್ತುವಲ್ಲವೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೭ ||

ಹಗೆಯರಿಗೆ ವರವೀವರಿಬ್ಬರು | ತೆಗೆಯಲರಿಯರು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳ | ತೆಗೆದು ಕೊಡುವ ಸಮರ್ಥರಾರೀ ಜಗಕೆ ನಿನ್ನಂತೆ ||
ಸುಗುಣರಿನ್ನಾರುಂಟು ಕದನವ | ಬರೆದು ನಿನ್ನೊಳು ಜೈಸುವವರೀ | ಜಗದೊಳುಂಟೇ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೮ ||

ಸುಮನರಸ ವೈರದಲಿ ಕೆಲಬರ | ಕುಮತಿಗಳು ತಪದಿಂದ ಭರ್ಗನ | ಕಮಲಜನ ಪದಯುಗವ ಮೆಚ್ಚಿರಿ ವರವ ಪಡೆದಿಹರು ||
ಸಮರಮುಖದೊಳಗುಪಮೆಯಲಿ ವಿ | ಕ್ರಮದಿ ವೈರವ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ | ಅಮರಪದವಿಯನಿತ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೨೯ ||

ಬಲಿಯ ಬಂಧಿಸಿ ಮೊರೆಯಿಡುವ ಸತಿ | ಗೊಲಿದು ಅಕ್ಷಯವಿತ್ತು ಕರುಣದಿ | ಮೊಲೆಯುಣಿಸಿದ ಬಾಲಕಿಯ ಪಿಡಿಸುವನಪಹರಿಸಿ ||
ಶಿಲೆಯ ಸತಿಯಳ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಪುರದ | ಲಲನೆಯರ ವ್ರತಗೆಡಿಸಿ ಕೂಡಿದ | ಕೆಲಸವುತ್ತಮವಾಯ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೦ ||

ಕರಿಯ ಕಾಯ್ದಾ ಜಲದಿ ಮಕರಿಯ | ತರಿದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಕನ ಸೀಳ್ದಾ | ತರಳನನು ತಲೆಗಾಯ್ದು ಶಕಟಾಸುರ ಹತಮಾಡಿ ||
ದುರುಳಕಂಸನ ಕೊಂದು ಮಗಧನ ಮುರಿದು ವತ್ಸನ ಸಂಹರಿಸಿ ಖರ | ಹರಣವನು ಹಿಂಗಿಸಿದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೧ ||

ಶಿಶುತನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲಿ ಕೆಲಸುರರನು ಸಂಹರಿಸಿ ಚಕ್ರವ | ಬಿಸುಟು ಯೌವನಕಾಲದಲಿಯಾ ಪಾಂಡು ಸುತರಿಂದ ||
ವಸುಮತಿಯ ಭಾರವನಿಳುಹಿ ಸಾ | ಹಸದಿ ಮೆರೆದವನಾಗೆ ನೀ ಮೆ | ಚ್ಚಿಸಿದೆ ತ್ರಿಜಗವನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೨ ||

ಎಲ್ಲರಲಿ ನೀನಾಗಿ ಸುಮನಸ | ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹಿತಿನಾಗಿ ಯಾದವ | ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ದಾನವರಲ್ಲಿ ಹಗೆಯಾಗಿ ||
ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಕೈ | ಯಲಿ ಕೌರವ ಕುಲವನೆಲ್ಲವ | ಬಲ್ಲಿದನು ನೀನಹುದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೩ ||

ನರಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಣದೊಳು | ತುರಗ ನೀರಡಿಸಿದರೆ ವಾರಿಯ | ಸರಸಿಯನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಿರೀಟಿಯ ಕೈಲಿ ಸೈಂಧವನ ||
ಶಿರವನು ಕೆಡುಹಿಸಿ ಅವನ ತಂದೆಯ | ಕರತಲಕೆ ನೀಡಿಸಿದೆ ಹರಹರ | ಪರಮಸಾಹಸಿ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೪ ||

ಬವರದಲಿ ಖತಿಗೊಂಡು ಗದೆಯೊಳು | ಕವಿದು ನಿನ್ನಶ್ರುತಾಯಧನು ಹೊ | ಕ್ಕವಘಡಿಸಿ ಹೊಯ್ದಾಡಿ ತನ್ನಾಯುಧದಿ ತಾ ಮಡಿದ ||
ವಿವರವೇನೋ ತಿಳಿಯೆ ಈ ಮಾ | ಯವನು ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಾ | ಯುವನು ಬಲ್ಲವರುಂಟೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೫ ||

ಇಳೆಗೆ ಪತಿಯಾದವನು ಯಾದವ | ರೊಳಗೆ ಬಾಂಧವ ನಿನಗೆ ಸೋದರ | ದಳಿಯನಾದಭಿಮನ್ಯುವನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ ಕೊಳಗುಳದಿ ||
ಅಳಲಿನಬುಧಿಯಳದ್ದಿತಂಗಿಯ | ಬಳಲಿಸಿದೆ ಕುಲಗೋತ್ರ ಬಾಂಧವ | ರೊಳಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಪಡೆದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೬ ||

ತಾಯನಗಲಿದ ತನಯನೀ ರಾ | ಧೇಯನೊಳು ರಹಸ್ಯದಲಿ ಕುಲ | ತಾಯವನು ನೆರೆ ತಿಳುಹಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ ||
ಮಾಯಾಮಂತ್ರದ ಕುಟಿಲಗುಣದ | ನ್ಯಾಯವೋ ಇದನ್ಯಾಯವೋ ನೀ | ನ್ಯಾಯವನು ನೀ ಬಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೭ ||

ಕೊಲ್ಲುಬಗೆದವನಾಗಿ ನೀ ಹಗೆ | ಯಲ್ಲಿಸಖ್ಯವ ಬೆಳೆಸದು ಹಿತ | ವಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಗುಣವ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಯದುಕುಲದಿ ||
ಗೊಲ್ಲನಾರಿಯರೊಳು ಪ್ರವರ್ತಕ | ನಲ್ಲವೇ ಭಾವಿಸಲು ಲೋಕದೊ | ಳೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೮ ||

ಮಗನ ಕೊಂದವನಾಳುವಂತಾ | ಸುಗುಣೆಯರು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ | ಸೊಗಸುಗಾತಿಯವರ ಮೋಹದ ಬಲೆಗೆ ವಿಟನಾಗಿ ||
ಬಗೆಬಗೆಯ ರತಿಕಲೆಗಳಲಿ ಕೂ | ರುಗರ ನಾಟಿಸಿ ಮೆರೆದು ನೀನಿ | ಜಗಕೆ ಪಾವನನಾದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೩೯ ||

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಕರ್ಮವ | ನೀನೊಲಿಯದಿನ್ನಿ ದಿಲ್ಲದಕನು | ಮಾನವುಂಟೇ ಭ್ರಮರಕೀಟನ್ಯಾಯದಂದಲಿ ||
ನೀನೊಲಿಯೆ ತೃಣ ಪರ್ವತವು ಪುಸಿ | ಯೇನು ನೀ ಪತಿಕರಿಸೆ ಬಳಿಕಿ | ನ್ನೇನು ಚಿಂತಿಸಲೇಕೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೦ ||

ಎ? ಮಾಡಲು ಮುನ್ನತಾ ಪಡ | ದ? ಎಂಬುದು ಲೋಕದೊಳುಮತಿ | ಗೆಟ್ಟ ಮಾನವರಾಡುತಿಹರಾಮಾತದಂತಿರಲಿ ||
ಪಟ್ಟವಾರಿಂದಾಯ್ತು ದ್ರುವನಿಗೆ | ಕೊಟ್ಟ ವರ ತಪ್ಪಿತೇ ಕುಚೇಲನೀ | ಗಿ? ಬಾಂಧವ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೧ ||

ತನ್ನ ದೇಹಾತುರದೊಳಡವಿಯೊ | ಳನ್ಯರನು ಸಂಹರಿಸುತಿರುತಿರೆ | ನಿನ್ನ ನಾಮದೊಳಧಿಕವೆರಡಕ್ಷರವ ಬಣ್ಣಿಸುತ ||
ಧನ್ಯನಾದನೆ ಮುನಿಕುಲದಿ ಸಂ | ಪನ್ನನಾದನು ನೀನೊಲಿದ ಬಳಿ | ಕಿನ್ನು ಪಾತಕವುಂಡೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೨ ||

ನಿನ್ನ ಸತಿಗಳುಕಿದ ದುರಾತ್ಮನ | ಬೆನ್ನಿನಲಿ ಬಂದವನ ಕರುಣದಿ | ಮನ್ನಿಸಿದ ಕಾರನ ದಯಾಪರಾಮೂರ್ತಿ ಎಂದೆನುತ ||
ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಿದ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿ | ಗಿನ್ನು ಇಹಪರವುಂಟು ಸದ್ಗುಣ | ರನ್ನ ಸಿರಿಸಂಪನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೩ ||

ವೀರರಾವಣನೊಡನೆ ಹೋರಿದ | ವೀರರಗ್ಗದ ಕಪಿಗಳವರೊಳು | ಮಾರುತ ನವನಿಗೇನು ಧನ್ಯನೋ ಬ್ರಹ್ಮಪಟ್ಟದಲಿ ||
ಸೇರಿಸಿದ ನಿನ್ನಂತೆ ಕೊಡುವ ಉ | ದಾರಿಯಾವನು ತ್ರಿಜಗದೊಳಗಾ | ಕಾರಣದಿ ನಂಬಿದೆನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೪ ||

ಶಿವಶಿವಾ ನೀ ಮಾಡಿದುಪಕಾ | ರವನು ಮರೆತವರುಂಟೆ ಪಾಪದಿ | ನವೆದಳಾಮಿಳಗೊಲಿದ ಪ್ರಾಣವಿಯೊಗಕಾಲದಲಿ ||
ಆವನವರ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸದೆ ಕಾಯ್ದವನು ಮಿಕ್ಕಾ | ದವರಿಗುಂಟೇ ಕರುಣ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೫ ||

ಹೆತ್ತಮಗಳು ಮದುವೆಯಾದವ | ನುತ್ತಮನು ಗುರುಪತ್ನಿಗಳುಪಿದ | ಚಿತ್ತಜನು ಮಾವನ ಕೃತಘ್ನನು ನಿನಗೆ ಮೈದುನನು ||
ಹೊತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಮದಲಿ ಮುನಿ | ಪೋತ್ತಮನ ಮಡದಿಯನು ನೆರೆದವ | ಗಿತ್ತೆ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೬ ||

ಇಲ್ಲಿಹನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬೀ | ಸೊಲ್ಲು ಸಲ್ಲದು ಹೊರಗೊಳಗೆ ನೀ | ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲನ್ಯತ್ರವೆಂಬುದನೆಲ್ಲ ಕೆಲಕೆಲರು ||
ಬಲ್ಲರಿಳೆಯೊಳು ಭಾಗವತರಾ | ದೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿದ ಕುಜನರಿ | ಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೭ ||

ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲಿ ನೀ ಮೈ | ಮರೆದು ಮದಗರ್ವದಲಿ ದೀನರ | ಕರುಣದಿಂದೀಕ್ಷಿಸದೆ ಕಡೆಗಣ್ನಿಂದ ನೋಡುವರೇ ||
ಹರಹರ ಅನಾಥರನು ಪಾಲಿಸಿ | ಕೊಡುವ ಉದಾರಯೆಂಬೀ | ಬಿರುದ ಬಿಡುವರೆ ತಂದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೮ ||

ದೀನ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕೆ | ದಾನಿ ನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿ | ಹೀನ ನಾನು ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು ||
ಏನು ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆ ಸುಜ್ಙಾನಮೂರುತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ | ಮಾನರುಂಟೇ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೪೯ ||

ತರಳತನದಲ ಕೆಲವು ದಿನ ದುರು | ಭರದ ಗರ್ವದಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಮೈ | ಮರೆದು ನಿಮ್ಮಡಿಗೆರಗದಾದೆನು ವಿ?ಯಕೇಳಿಯಲಿ ||
ನರಕಭಾಜನನಾಗಿ ಕಾಮಾ | ತುರದಿ ಪರಧನ ಪರಸತಿಗೆ ಮನ | ಹರಿದ ಪಾಪವ ಕಳೆದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೦ ||

ಮರೆದನಭ್ಯುದಯಲಿ ನಿಮ್ಮನು | ಮರೆಯೆನಾಪತ್ತಿನಲಿ ಹರಿಯೆಂ | ದೊರೆಯುವೆನು ಮನವೇಕಭಾವದೊಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ||
ಮರೆದು ಬಾಹಿರನಾದವ ನೀ | ಮರೆವರೇ ಹಸು ತನ್ನ ಕಂದನ | ಮರೆವುದೇ ಮಮತೆಯಲಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೧ ||

ದಾರುಣಿಗೆ ವರಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾರುಮಂದಿ ನೃಪಾಲಕರು ಹದಿ | ನಾರಮಂದಿಯು ಧರಣಿಯನು ಮುನ್ನಾಳ್ದನೃಪರೆನಿತೋ ||
ವೀರರನು ಮೆಚ್ಚಿದಳೆ ಧರಣೀ | ನಾರಿ ಬಹು ಮೋದದೊಳು ನಿನ್ನನು | ಸೇರಿ ಓಲೈಸುವಳು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೨ ||

ಭಾರಕರ್ತನು ನೀನು ಬಹು ಸಂ | ಸಾರಿಯೆಂಬುದು ನಿಗಮತತಿ ಕೈ | ವಾರಿಸುತಿದೆ ದಿವಿಜ ಮನುಜ ಭುಜಂಗರೊಳಗಿನ್ನು ||
ಆರಿಗುಂಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿನ್ನಂ | ತಾರು ಮುಕ್ತಿಯನೀವ ಸದ್ಗುರು | ವಾರು ಜಗದಧ್ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೩ ||

ಗತಿವಿಹೀನರಿಗಾರು ನೀನೇ | ಗತಿಕಣಾ ಪತಿಕರಿಸಿ ಕೊಡುಸ | ದ್ಗತಿಯ ನೀನೆಲೆ ದೇವ ನಿನಗಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ||
ಶ್ರುತಿವಚನವಾಡುವುದು ಶರಣಾಗತರ ಸೇವಕನೆಂದು ನಿನ್ನನು | ಮತಿವಿಡಿದು ನಂಬಿದೆನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೪ ||

ಈಗಲೋ ಈ ದೇಹವಿನ್ಯಾ | ವಾಗಲೋ ನಿಜವಿಲ್ಲವೆಂಬುದ | ನೀಗ ತಿಳಿಯದೆ ಮಡದಿ ಮನೆ ಮನೆವಾರ್ತೆ ಎಂದೆಂಬ ||
ರಾಗಲೋಭದಿ ಮುಳುಗಿ ಮುಂದಣ | ತಾಗು ಬಾಗುಗಳರಿಯೆ ನಿನ್ನ ಸ | ಮಾಗಮವ ಬಯಸುವೆನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೫ ||

ಮಾಂಸ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ | ನವಮಾಸ ಜನನಿಯ ಜಠರದೊಳಗಿರು | ವಾ ಸಮಯದಲಿ ವೃತ್ತಿಯನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಭುವಾರು ||
ನೀ ಸಲಹಿದವನಲ್ಲವೇ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರನು ನೀನಿರಲು ಕಮ | ಲಾಸನನ ಹಂಗೇಕೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೬ ||

ಬಲು ಮೃಗ ಮರವು ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟಕ | ಜಲ?ರೌಘದಿ ಜನಿಸಿದೆನು ಕೋ | ಐಲೆಗೊಳಿಸಬೇಡಕಟ ಮಾನವನಾದ ಬಳಿಕಿನ್ನು ||
ಕೊಲಿಸದಿರು ಯಮನಿಂದ ಮುರಚದ | ಒಲಿದು ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸುವವರಿಗೆ | ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೭ ||

ಪಂಚಭೂತದ ಕಾಯದೊಳು ನೀ | ವಂಚಿಸದೆ ಇರುತಿರಲು ಪೂರ್ವದ | ಸಂಚಿತದ ಫಲವೆನ್ನಲೇಕಿದು ಮರುಳುತನದಿಂದ ||
ಮಿಂಚಿದವರಿನ್ನುಂಟೆ ತಿಳಿಯೆ ಪ್ರ | ಪಂಚವೆಲ್ಲಕೆ ತಪ್ಪಿದವನೀ | ಕೊಂಚಗಾರನೆ ಕೃ? ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೮ ||

ಹಲವು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರದ | ಬಲಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪದವಿಯ | ಫಲ ಕಾಣದೆ ಹೊಲವು ತಪ್ಪಿದೆನೆನ್ನ ದೇಹದಲಿ ||
ಒಲಿದು ನೀನಿರೆ ನಿನ್ನ ಸಲುಗೆಯ ಒಲುಮೆಯಲಿ ಬರಸೆಳೆವ ಮುಕುತಿಯ | ಲಲನೆಯನೆ ತಳುವಿಲ್ಲ ರಕ್ಚಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೫೯ ||

ಎತ್ತಿದೆನು ನಾನಾ ಶರೀರವ | ಹೊತ್ತಲಿಸಿದೆನು ಸಲೆ ಬೇ | ಸತ್ತು ನಿನ್ನಯ ಪದವ ಕಾಣದೆ ತೊಳಲಿಬಳಲಿದೆನು ||
ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ ಹುಟ್ಟೆ ಹಿಂಗುವ | ಸತ್ತ ತೊಡಕನು ಮಾಣಿಸಲೆ ಪುರು | ?ತ್ತಮನೆ ಮನವೊಲಿದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೦ ||

ಇಂದು ಈ ಜನ್ಮದಲಿ ನೀನೇ | ಬಂಧು ಹಿಂದಣ ಜನ್ಮದಲಿ ಬಳಿ | ಸಂದು ಮುಂದಣ ಜನ್ಮಕಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಇರುತಿರಲು ||
ಎಂದಿಗೂ ತನಗಿಲ್ಲ ತನಸಂ | ಬಂಧ ನಿನ್ನದು ಎನಗೆ ನೀ ಗತಿ | ಯೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿದೆನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೧ ||

ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದ ಜನನಿಯರ ಮೊಲೆ | ಯುಣಿಸಲಾಪಯಬಿಂದುಗಳನದ | ನೆಣಿಸಲಳವೇ ಸಪ್ತಸಾಗರಕಧಿಕವೆನಿಸುವುದು ||
ಬಣಗು ಕಮಲಜನದಕೆ ತಾನೇ | ಮಣೆಯಗಾರನು ಈತ ಮಾಡಿದ | ಕುಣಿಕೆಗಳ ನೀ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೨ ||

ಲೇಸಕಾಣೆನು ಜನನ ಮರಣದಿ ಘಾಸಿಯಾದೆನು ನೊಂದೆನಕಟಾ | ಲೇಸೆನಿಸಿ ನೋಡಲು ಪರಾಪರವಸ್ತು ನೀನಾಗಿ ||
ನೀ ಸಲಹುವವನಲ್ಲವೇ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರನು ನೀನಿರಲು ಕಮ | ಲಾಸನನ ಹಂಗೇನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೩ ||

ಕಾಪುರು?ರೈದಾರುಮಂದಿ ಸ | ಮೀಪದಲಿ ಕಾಡುವರು ಎನ್ನೆನು | ನೀ ಪರಾಮರಿಸದೆ ಪರಾಕಾಗಿಹುದು ಲೇಸಲ್ಲ ||
ಶ್ರೀಪದಾಬ್ಜದ ಸೇವೆಯಲಿ ನೆರೆ ಪಾಪವನು ಪರಿಹರಿಸೇ ನೀ ನಿಜ | ರೂಪಿನಲಿ ಬಂದೊಳಿದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೪ ||

ಐದು ತತ್ವಗಳಾದವೊಂದಕ್ಕೈದು ಕಡೆಯಲಿ ತತ್ವವಿಪ್ಪ | ತ್ತೈದು ಕೂಡಿದ ತನುಳೆನಲಿ ವಂಚಿಸದೆ ನೀನಿರಲು ||
ಭೇದಿಸದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ತಾ ಸಂ | ಪಾದಿಸಿದ ಸಂಚಿತ ಸುಕರ್ಮವ | ನಾದರಸಿ ಕೈಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೫ ||

ಎಂಟುಗೇಣಿನ ದೇಹ ರೋಮಗಳೆಂಟುಕೋಟಿಯು ಕೀಲ್ಗಳರವ | ತ್ತೆಂಟು ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನವೊಲಿದು ||
ನೆಂಟ ನೀನಿರ್ದಗಲಿದಡೆ ಒಣ | ಹೆಂಟೆಯಲಿ ಮುಚ್ಚುವರು ದೇಹದ | ಲುಂಟೆ ಫಲ ಪುರು?ರ್ಥ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೬ ||

ಸ್ನಾನಸಂಧ್ಯಾಧ್ಯಾನಜಪತಪ | ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ನ | ಹೀನಕರ್ಮದೊಳುಲಿವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯುಂಟೆ ||
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಮುಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಡಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ | ನೀನೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೭ ||

ಕೋಪವೆಂಬುದು ತನುವಿರಲಿ ನೆರೆ | ಪಾಪ ಪಾತಕದಿಂದ ನರಕದ | ಕೂಪದಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ತಪ್ಪದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವಲೇ ||
ರಾಪುಮಾಡದೆ ಬಿಡನು ಯಮನು ನಿ | ರಪರಾಧಿಯ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತಿಕ | ಲಾಪವನು ನೀ ಕಾಯ್ದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೮ ||

ನಿನ್ನ ಸೂತ್ರದೊಳಾಡುವವು ಚೈ | ತನ್ಯ ಸಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲವು | ನಿನ್ನ ಸೂತ್ರವು ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೊಗ್ಗುಪವು ಹೂಹೆಗಳು ||
ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವೆಲ್ಲಿಯ | ದನ್ಯ ಕರ್ಮಸುಕರ್ಮವೆಲ್ಲವು | ನಿನ್ನದೆಂದೊಪ್ಪಿಸಿದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೬೯ ||

ಒಡೆಯ ನೀನೆಂದರಿತು ನಾ ನೀ | ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಭಜಿಸದೆ ದುರುಳನಾದೆನು | ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಹದಲಿ ಮನ ಸಿಲುಕಿತಡಿಗಡಿಗೆ ||
ಮಡದಿಯಾರೀ ಮಕ್ಕಳಾರೀ | ಒಡಲಿಗೊಡೆಯನು ನೀನು ನೀ ಕೈ | ಪಿಡಿದು ಮುದದಲಿ ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೦ ||

ವಂಟಿಸಿದ ಮುದಮುಖರು ಕೆಲಗಲ | ರುಂಟು ರಿಪುಗಳು ದಂಟಿಸುತ ಬಲು| ಕಂಟಕದಿ ಕಾಡುವರು ಕಾಯೈ ಕಲು?ಸಂಹಾರ ||
ಬಂಟನಲ್ಲವೆ ನಾನು ದೀನರ | ನೆಂಟನಲ್ಲವೆ ನೀನು ನಿನ್ನೊಳ | ಗುಂಟೆ ನಿರ್ದಯ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೧ ||

ದಂಡಧರನುಪಟಲದಿ ಮಿಗೆ ಮುಂ | ಕೊಂಡು ಮೊರೆಯಾಗುವವರ ಕಾಣೆನು | ಪುಂಡರೀಕೋದ್ಭವನ ಶಿರವನು ಕಡಿದು ತುಂಡರಿಸಿದ ||
ಖಂಡಪರಶವು ರುದ್ರಭೂಮಿಯೊ | ಳಂಡಲೆದು ತಿರುಗುವನು ನೀನು | ದ್ದಂಡ ದೇವರದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೨ ||

ಶಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಮಾಯೆ ಮಾಯಾ | ಶಕ್ತಿಯದು ತನುವಿನಲಿ ನೀ ನಿಜ | ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಿರಲು ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳಿಗಾರು ||
ಯುಕ್ತಿಯೊಳಗಿದನರಿತು ಮನದಿ ವಿ | ರಕ್ತಿಯಲಿ ಭಜಿಸುವಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ | ಭಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೩ ||

ಮೂರುಗುಣ ಮೊಳೆದೋರಿತದರೊಳು | ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ | ರಂಜಿಸಿ ತೋರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಂಗಳ ರಚಿಸಿ ವಿಲಯದಲಿ ||
ಮೂರು ರೂಪೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಳಯದ | ವಾರಿಯಲಿ ವಟಪತ್ರಶಯನದಿ | ಸೇರಿದವ ನೀನೀಗ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ನನನವರತ || ೭೪ ||

ನೀರಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆಯಂದದಿ | ತೋರಿಯಡಗುವ ದೇಹದೀ ಸಂ | ಸಾರ ಬಹಳಾರ್ಣವದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದೆನು ಪತಿಕರಿಸಿ ||
ತೋರಿಸಚಲಾನಂದಪದವಿಯ ಸೇರಿಸಕಟಾ ನಿನ್ನ ವೋಲ್ನಮ | ಗಿನ್ನಾರು ಬಾಂಧವರುಂಟು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೫ ||

ಹೊದ್ದಿ ನಿಲುವುದೆ ದರ್ಪಣದ ಮೇ | ಲುದ್ದುರುಳಿ ಬೀಳ್ವಂತೆ ನಿಮಿ?ದಿ| ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಕಾಯವೀ ತನುವೆಂಬ ಪಾಶದಲಿ ||
ಬದ್ಧನಾದೆನು ಮಮತೆಯಲಿ ನೀ | ನಿದ್ದುದಕೆ ಫಲವೇನು ಭಕ್ತವಿ | ರುದ್ಧವಾಗದಪೋಲು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೬ ||

ಕೇಳುವುದು ಕಡುಕ? ಕ?ದ | ಬಾಳುವೆಯ ಬದುಕೇನು ಸುಡುಸುಡು | ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಸೊಡರು ಈ ಸಂಸಾರದೇಳಿಗೆಯು ||
ಬಾಳಬೇಕೆಂಬವಗೆ ನೆರೆ ನೀ | ಮ್ಮೂಳಿಗವ ಮಿಗೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯೊ | ಳಾಳಿ ಬದುಕುವುದುಚಿತ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೭ ||

ದೇಹಧಾರಕನಾಗಿ ಬಹುವಿಧ | ಮೋಹದೇಳಿಗೆಯಾಗಿ ಮುಕುತಿಗೆ | ಬಾಹಿರನು ವಿ?ಯಾದಿಗಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ||
ದೇಹವೀ ಸಂಸಾರವೆನ್ನದೆ | ಮೋಹಿಸುವ ಮತಿಗೇಡಿ ಮಾನವ | ಸಾಹಸಿಯೆ ಸಟೆಮಾತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೮ ||

ಅಳಿವ ಒಡಲನು ನೆಚ್ಚಿವಿ?ಯಂ | ಗಳಿಗೆ ಕಾತುರನಾಗಿ ಮಿಗೆ ಕಳ | ವಳಿಸಿ ಕಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹಂಗಿಗನಾಗಿ ಬಾಳುವರೆ ||
ತಿಳಿದು ಮನದೊಳು ನಿನ್ನ ನಾಮಾವಳಿಯ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ತಂದುಪಾಪವ | ಕಳೆದ ಬದುಕೇ ಲೇಸು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೭೯ ||

ವರು? ನೂರಾಯು?ವದರೊಳ | ಗಿರುಳು ಕಳೆದೈವತ್ತು ಐವ | ತ್ತರಲಿ ವಾರ್ಧಿಕ ಬಾಲ್ಕ ಕೌಮಾರದಲಿ ಮೂವತ್ತು ||
ಇರದೆ ಸಂದದು ಬಳಿಕ ಇಪ್ಪ | ತ್ವರು?ವದರೊಳಗಾದುದಂತಃ | ಕರಣ ನಿನ್ನೊಳು ತೋರಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೦ ||

ಊರು ತನಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತ ಶ | ರೀರಗಳ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ತಾ ಸಂ | ಸಚ್ಚಾರಿಸ್ಥ ದಳವಿಲ್ಲ ನುಡಿಯದ ಭಾ?ಮತ್ತಿಲ್ಲ ||
ಬೇರೆ ಹೊಸತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಣ್ಣದ | ಸಾರವಸ್ತುಗಳಿಯತನು ಸಂ | ಚಾರವೀ ಬಗೆಯಾಯ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೧ ||

ಗೋಪುರದ ಭಾರವನು ಗಾರೆಯ | ರೂಪದೋರಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯಂದದೋ | ಳೀಪರಿಯ ಸಂಸಾರಭಾರವನಾರು ತಾಳುವರು ||
ತಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೆಂದು ಮನುಜನು | ಕಾಪಥವನೈದುವನು ವಿಶ್ವ | ವ್ಯಾಪಕನು ನೀನಹುದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೨ ||

ಬೀಜವೃಕ್ಷದೊಳಾಯ್ತು ವೃಕ್ಷಕೆ | ಬೀಜವಾರಿಂದಾಯ್ತು ಲೋಕದಿ | ಬೀಜವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಿದ ಭೇದಿಸುವರಾರಿನ್ನು ||
ಸೋಸಿಗವ ನೀ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೊಳು | ರಾಜಿಸುತ ಮೊಳೆದೋರುವದು ಸುರ | ರಾಜನಂದನನಮಿತ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೩ ||

ತೊಗಲು ಬೊಂಬೆಗಳಂತೆ ನಾಲಕು | ಬಗೆಯ ನಿರ್ಮಾೆಣದಲಿ ಇದರೊಳು | ನೆಗಳದೀ ಚೌ?ಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಜಾತಿಧರ್ಮದಲಿ ||
ಬಗೆಬಗೆಯ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಜೀ | ವಿಗಳದೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನ ನಾಮದಿ | ಜಗಕೆ ತೋರುತ್ತಿಹುದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೪ ||

ಹೂಡಿದೆಲು ಮರಮುಟ್ಟು ಮಾಂಸದ | ಗೋಡೆ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ ನರವಿನ | ಕೂಡೆ ಹಿಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿದ ಮನೆಯೊಳಾತ್ಮ ನೀನಿರಲು ||
ಬೀಡು ತೊಲಗಿದ ಬಳಿಕಲಾ ಸುಡು | ಗಾಳಿನಲಿ ಬೆಂದುರಿವ ಕೊಂಪೆಯ | ನೋಡಿ ನಂಬಿರಬಹುದೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೫ ||

ಬೀಗಮುದ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೂರಿಗೆ | ಬಾಗಿಲುಗಳೊಂಬತ್ತು ಹಗಲಿರು | ಳಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ತೆರದಿಹುದು ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನಿರುತ ||
ನೀಗಿ ಎಲ್ಲವ ಬಿಸುಟ್ಟು ಬೇಗದಿ | ಹೋಗುತಿಹ ಸಮಯದಲಿ ಇರುವ | ರಾಗಬಲ್ಲರೆ ನೀನೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೬ ||

ಕೀಲು ಬಿಲಿದಿಹದೈದು ತಿರುಗುವ | ಗಾಲಿಯರಡರ ರಥಕೆ ತ್ರೈಗುಣ | ಶೀಲನೋರ್ವನು ಸಂಚರಿಸುತಿಹನಾ ರಥಾಗ್ರಹದಲಿ ||
ಕೀಲು ಕಡೆಗೊಂದೂಡಿ ಬೀಳಲು | ಕಾಲಗತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಅದರನು | ಕೂಲ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹುದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೭ ||

ಬಿಗಿದ ರಕುತದ ರೋಮಕೂಪದ | ತೊಗಲ ಕೋಟೆಯ ನಂಬಿ ರೋಗಾ | ದಿಗಳ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಲಿದು ಜೀವನ ಪಿಡಿಯಲನುವಾಯ್ತು ||
ವಿಗಡ ಯಮನಾಳು ಬರುತಿರೆ | ತೆಗೆದು ಕಾಲನ ಬಲವ ಬಲು ಮು | ತ್ತಿಗೆಯನಿದ ಪರಿಹರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೮ ||

ವಾರುಣಗಳೆಂಟೆಸೆವ ನಗರಕೆ | ದ್ವಾರವೊಂಬತ್ತವಕೆ ಬಲು ಮೊನೆ | ಗಾರರಾದಾಳುಗಳ ಕಾವಲುಗಾರರನು ಮಾಡಿ ||
ಆರರಿಯದಂತರೊಳಗೆ ಹೃದ | ಯಾರವಿಂದದಿ ನೀನಿರಲು ಬರಿ | ದೂರ ನಿನಗುಂಟೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೮೯ ||

ಪೇಳಲಿನ್ನಳವಲ್ಲವೀಗೆಮ | ನಾಳುಗಳು ನೆರೆಯಂಗದೇಶವ | ಧಾಳಿಮಾಡುವರಕಟಕಟ ಸೆರೆ ಸೂರೆಗಳ ಪಿಡಿದು ||
ಕಾಳುಮಾಡುವರಿನ್ನು ತನುವಿದು ಬಾಳಲರಿಯದು ಕೋಟೆಯವರಿಗೆ | ಕೋಳುಹೋಗದ ಮುನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೦ ||

ನಾಲಿಗೆಯು ನಾಸಿಕವು ನಯನ | ಕಪಾಲ ಪದ ಪಾಣಿಗಳ ತನುವಿನ | ಮೂಲಕರ್ತವಿನಲಿ ಪರಿಚಾರಕರು ತಾವಾಗಿ ||
ಲೀಲೆಯಿಂದಿರುತಿರ್ದ ಕಡೆಯಲಿ | ಕಾಲ ತೀರಿದ ಬಳಿಕಲದರನು | ಕೂಲ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹುದು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೧ ||

ಸತ್ತವರಿಗಲಲೇಕೆ ತನ್ನನು ಹೊತ್ತವರು ಹೆತ್ತವಗುಗಳು ತಾ | ಸತ್ತು ಹೋಗುವರಲ್ಲದುಳಿದವರೆ ಮರುಗಲೇಕಿನ್ನು ||
ಮೃತ್ಯು ಬೆನ್ನಿನೊಲಿಹುದು ತಾವಿ | ನ್ನತ್ತು ಮಾಡುವುದೇನು ಪೂರ್ವದ | ತೆತ್ತಿಗನು ನೀನೀಗ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೨ ||

ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನೊಳುದಿಸಿರಲು | ಮಣ್ಣು ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ರಂಜಿಸಿ | ಮಣ್ಣಿನಾಹಾರದಲಿ ಜೀವವ ಹೊರೆದು ಉಪಚರಿಸಿ ||
ಮಣ್ಣಿನಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ದೇಹವ | ಮಣ್ಣುಗೂಡಿಸಬೇಡ ಜ್ಞಾನದ | ಕಣ್ಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೩ ||

ಬೀಯವಾಗುವ ತನುವಿನಲಿ ನಿ | ರ್ದಾಯಕನು ನೀನಿರ್ದು ಅತಿ ಹಿರಿ | ದಾಯ ಸಂಬಡಿಸುವರೆ ನೀನನುಕೂಲವಾಗಿರ್ದು ||
ತಾಯನಗಲಿದ ಶಿಶುವಿನಂದದಿ | ಬಾಯಬಿಡುವಂತಾಯ್ತಲೇ ಚಿಂತಾ | ದಾಯಕನೆ ಬಿಡಬೇಡ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೪ ||

ಮೊದಲು ಜನನರಿಯೆ ಮರಣಿದ ಹದನ ಕಡೆಯಲಿ ತಿಳಿಯೆ ನಾನು | ಮದ್ಯsದಲಿ ನೆರೆ ನಿಪುಣನೆಂಬುದು ಬಳಿಕ ನಗೆಗೇಡು ||
ಮೊದಲುಕಡೆ ಮಧ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲವ | ಮದನಜನಕನು ನೀನು ನಿನ್ನಯ | ಪದಯುಗವ ಬಯಸುವೆನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೫ ||

ಸಾರವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಿದು ನಿ | ಸ್ಸಾರವಾಗಿಹ ತನುವಿನಲಿ ಸಂ | ಚಾರಿಯಾಗಿಹ ನೀನಿದ್ದು ಕಡೆಯಲಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತಲಿ ||
ದೂರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿಯಪ | ದೂರ ಹೊರಿಸಿದೆ ಜೀವನದಲಿ ಇದ | ನಾರು ಮೆಚ್ಚುವರಕಟ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೬ ||

ಅಂಡವೆರಡುದ್ಭವಿಸಿದವು | ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವದರೊಪಾದಿಯಲಿ ಪಿಂ | ಡಾಂಡವೆಸೆದುದು ಸ್ಥೂಲಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲಿ ||
ಅಂಡ ನಿನ್ನಯ ರೋಮಕೂಪದೊ | ಳಂಡಲೆದವಖಿಲಾಂಡವಿದು ಬ್ರ | ಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೭ ||

ಒಂದು ದಿನ ತನುವಿನಲಿ ನಡೆವುದು | ಭಾಸ್ಕರಸ್ವರಗಳಿಪ್ಪ | ತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದಾನೂರನು ಏಳುಭಾಗದಲಿ ||
ಬಂದದನು ಉಡುಚಕ್ರದಲ್ಲಿಗೆ | ತಂದು ಧಾರೆಯನೆರೆದ ಮುನಿಕುಲ | ವೃಂದಹೃದಯನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೮ ||

ತೊಲಗುವರು ಕಡೆಕಡೆ ತಾ ಹೊಲೆ | ಹೊಲೆನುತ ಕಳವಳಿಸಿ ಮೂತ್ರದ | ಬಿಲದೊಳಗೆ ಬಂದಿಹುದು ಕಾಣ ಬರಿದೆ ಮನನೊಂದು ||
ಜಲದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ತೊಲಗದು | ಹೊಲಗೆಲಸವೀದೇಹದೊಳು ನೀ | ನೆಲೆಸಿರಲು ಹೊಲೆಯುಂಡೆ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೯೯ ||

ಬರಿದಹಂಕಾರದಲಿ ತತ್ವದ | ಕುರುಹ ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರ | ಜರೆದು ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೋದಿ ಫಲವೇನು ||
ನರರು ದು?ರ್ಮದಲಿ ಮಾಡಿದ | ದುರಿತವಡಗಲು ನಿನ್ನ ನಾಮ | ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೦೦ ||

ಎಂಜಲೆಂಜಲು ಎಂಬರಾನುಡಿ | ಎಂಜಲಲ್ಲವೆ ವಾರಿ ಜಲಚರ | ಎಂಜಲಲ್ಲವೆ ಹಾಲು ಕರುವಿನ ಎಂಜಲೆನಿಸಿರದೆ ||
ಎಂಜಲೆಲ್ಲಿಯನೆಲ್ಲಯುಂ ಪರ | ರೆಂಜಲಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾವಿಸ | ಲೆಂಜಲುಂಟೇ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೦೧ ||

ಕೇಳುವುದು ಹರಿಕಥೆಯ ಕೇಳಲು | ಹೇಳುವುದು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮನದಲಿ | ತಾಳುವುದು ಹಿರಿಯದಾಗಿ ನಿನ್ನಯ ಚರಣಸೇವೆಯಲಿ ||
ಊಳಿಗವ ಮಾಡುವುದು ವಿ?ಯವ | ಹೂಳುವುದು ನಿಜಮುಕ್ತಿ ಕಾಂತೆಯ | ನಾಳುವುದು ಕೃಪೆಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೦೨ ||

ಈ ತೆರೆದೊಳಚ್ಚುತನ ನಾಮದ | ನೂತನದಿ ವಸುಧಾತಲದಿ ವಿ | ಖ್ಯಾತಿ ಬಯಸದೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ಭಾಮಿನಿಯ ವೃತದಲಿ ತಾನು ||
ನೀತಿಕೋವಿದರಾಲಿಸುವದತಿ | ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಕೇಳ್ದವರಿಗೆ ಅಸುರಾ | ರಾತಿ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಸುಖಗಳನೀವನನವರತ || ೧೦೩ ||

ಬಾದರಾಯಣ ಪೇಳ್ದ ಭಾರತಕಾದಿಕರ್ತನು ದಾರ ಶ್ರೀಪುರ | ದಾದಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಂಕಿತವಾದ ಚರಿತೆಯನು ||
ಮೇದಿನಿಯೊಳಿದನಾರು ಹೃದಯದೋ | ಳಾದರಿಸಿ ಕೇಳ್ದಪರು ಮುದದಲಿ | ಯಾದಿಮೂರುತಿ ವರಪುರಾಧಿಪನೊಲಿವನನವರತ || ೧೦೪ ||

ಕುಲಗಿರಿಗಳನ್ವಯವ ಧಾರಿಣಿ ಜಲದ ಪಾವಕ ಮರುತ ಜಲ ನಭ | ಜಲಜಸಖ ಶೀತಾಂಶು ತಾರೆಗಳುಳ್ಳ ಪರಿಯಂತ ||
ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆಯು | ಒಲಿದು ಧರೆಯೊಳಗೊಪ್ಪುವಂದದಿ | ಚಲುವ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನನವರತ || ೧೦೫ ||

ನೂರುಕನ್ಯಾದಾನವನು ಭಾ | ಗೀರಥಿಸ್ನಾನವನು ಮಿಗೆ ಕೈ | ಯಾರ ಗೋವ್ಗಳ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಭೂಸುರರಿಗೊಲಿದು ||
ಊರುಗಳನೂರಗ್ರಹಾರವ | ಧಾರೆಯೆರದಿತ್ತಂತೆ ಫಲ ಕೈ | ಸೇರುವುದು ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರದ ಕಥೆಯ ಕೇಳ್ದವರಿಗೆ || ೧೦೬ ||

ಮೇರು ಮಂದರನಿಭಸುವರ್ಣವ ವಾರಿ | ಮಧ್ಯದೊಳಿರುವ ಅವನಿಯ | ನಾರಿಯರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಶುಗಳನ್ನಿತ್ತ ಫಲವಹುದು ||
ಧಾರುಣಿಯೊಳೀ ಭಕ್ತಿಸಾರವ | ನಾರು ಓದುವವರಿಗನುದಿನ | ಚಾರುವರಗಳನ್ನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಪನಾದಿಕೇಶವನು || ೧೦೭ ||

ಲೋಕದೊಳಗತ್ಯಧಿಕವೆನಿಸುವ | ಕಾಗಿನೆಲೆಸಿರಿಯಾದಿಕೇಶವ | ತಾ ಕೃಪೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿದನು ಈ ಭಕ್ತಿಸಾರವನು ||
ಜೋಕೆಯಲಿ ಬರೆದೋದಿಕೇಳ್ದರ | ನಾಕುಲದಿ ಮಾಧವನು ಕರುಣಿಪ | ಶ್ರೀಕಮಲವಲ್ಲಭನು ಮಿಗೆ ಬಿಡದಾದಿಕೇಶವನು || ೧೦೮ ||

-: ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವು:-

ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ
ಮಂಗಳಂ ಜಗದಾದಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರಿತಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಗೆ
ಮಂಗಳಂ ಕರಕಲಿತಚಕ್ರವಿದಳಿತನಕ್ರನಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪೊರೆದಗೆ
ಮಂಗಳಂ ಧ್ರುವರಾಜಗೊಲಿದಗೆ ಮಂಗಳಂ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಕೇಶವಗೆ

Leave a Reply

Notice Board

Pūrṇapramati is recruiting teachers

Pūrṇapramati is recruiting dedicated research oriented teachers for 1 to 10 grades and pre-primary Montessori.

 

Registration is open for the next academic year

Purnapramati opens its registration for the next academic year: November 2017 and June 2018-19. Applications are being issued. Kindly help spread the word to interested parents.

Socialize & Share

Follow us on different social networking website and share it