Prof.Navajyoti Singh

ಬೇರೆಡೆಯೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಇದೊಂದು ಸ್ತುತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ

–    à²ªà³à²°à³Š. ನವಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಐಐಐಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್

06 Feb 2011, Purnapramati Mahotsava

My congratulations to the young and energetic team which has put this Purnapramati initiative together. The challenge of integrating the education is too big and too large. We have humanity-science kind of fault line which is not that deep but the one with traditional knowledge is very deep.  I think we have to look at the depth of the challenge involved in it, and be aware of it.  This is one of the projects which is 100 years long. It is a big move which has been started here in this school, by a way to integrate the traditional learning and modern learning. It takes 100, 200, 300 years – that kind of time frame where shifts and enrichment of knowledge happens in that scale. And that we are participating in effort of that scale is itself very empowering. Let’s hope it keeps directing us in the right path and right direction.

–    Prof Navjyoti Singh, Head, Centre for Exact Humanities, IIIT Hyderabad

2012 Jan 29, Purnapramati Vyakhya

 

Leave a Reply

Notice Board

Pūrṇapramati is recruiting teachers

Pūrṇapramati is recruiting dedicated research oriented teachers for 1 to 10 grades and pre-primary Montessori.

 

Registration is open for the next academic year

Purnapramati opens its registration for the next academic year: November 2017 and June 2018-19. Applications are being issued. Kindly help spread the word to interested parents.

Socialize & Share

Follow us on different social networking website and share it